Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Duyurular

Olanaklar

Sizin için
Sağladığımız Kolaylıklar

Hizmetlerimiz

İşinizin Değerini
Anlıyoruz

DPÜ- TTO AŞ, ar-ge ve yenilikçilik çalışmalarında Üniversitenin kamu ve özel sektör ile işbirliği yapması, üretilen bilgi ve yapılan buluşların fikri mülkiyet kapsamında koruma altına alınması ve uygulamaya geçirilmesi amacıyla tarafları bir araya getirmek ve bilinçlendirmek için çalışacaktır.

Patent Hizmetleri

DPÜ-TTO AŞ, araştırmacılara patent danışmanlığı ve fikri mülkiyet haklarının korunması için destek sağlar.

Öğrencilere Hizmetler

Öğrencilere proje yapma kültürünü geliştirmek için destek verilir.

Akademiye Hizmetler

DPÜ-TTO AŞ, akademisyenlere proje geliştirme ve ticarileştirme desteği sunar.

Proje Hizmetleri

DPÜ-TTO AŞ, ZAFER KALKINMA AJANSI, KOSGEB, TÜBİTAK ve AVRUPA BİRLİĞİ desteklerini duyurur ve proje yapma kültürünü geliştirir.

Bilgilendirme Hizmetleri

DPÜ-TTO AŞ, hizmetlerini duyurur ve güncel bilgiler sunar.

Üniversite Envanteri

DPÜ-TTO AŞ, Üniversite laboratuvarlarının test/analiz envanterini paylaşır.

Şirketleşme Hizmetleri

Girişimciler için teknoloji projeleri danışmanlık hizmeti sunar.

İş Dünyasına Hizmetler

DPÜ-TTO AŞ, iş dünyasına destek programlarını duyurur ve proje geliştirme hizmetleri sağlar.

What is Content Marketing?

At their core, keywords are one of — if not the most — single important component of a successful SEO campaign. Keywords refer to the words typed into a search box – be it on Google, Bing, or Yahoo. However, there is much more to keywords than just that.

The keywords typed into a search box reveal certain details about customers and how they go about searching for things. Knowing this, it’s important to target keywords that mimic your customer’s minds and search tendencies.

Proje Destek Birimi

GÖREV TARİFİ: Üniversitemiz ve bölgemizde ar-ge faaliyetlerinin ve teknoloji seviyesinin artırılması ve proje kapasitelerinin iyileştirilmesi amacıyla Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarından faydalanmaya yönelik bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetleri  sunmak.
Birim Başkanı :  
Birim Uzmanı :  
Birim Uzmanı :  
ÇALIŞMA ALANLARI
Akademisyenlerin, sanayicilerin ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında geliştirilecek proje sahiplerinin doğru, hızlı ve etkin biçimde uygun fon mekanizmasına erişimin sağlanması konusunda hizmet sunmak. Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarından faydalanmaya yönelik yapılan başvurulardan uygun bulunanlara proje geliştirme ve yazım desteği vermek, bu projelerde akademisyenlerin proje sahibi veya proje koordinatörü olmalarını teşvik etmek. PROJE DESTEK BİRİMİ tarafından verilen hizmetler:
  • Destek Programlarının duyurulması ve hedef kitlelere ulaştırılması.
  • Proje geliştirme, yazım ve yürütmede destek hizmeti verilmesi.
  • Uygun fon programının belirlenmesi.
·    İş Programlarının ve çağrı uygunluğunun incelenmesi. ·    Teklif ön değerlendirme ve teklif yazım desteği. ·    Proje önerisine uygun ekip ve paydaşların belirlenmesi. ·    Fon temini ve teklif konsültasyonu. ·    Proje kurgu ve bütçelendirme desteği. ·    Proje yazım ve başvuru desteği. ·    Projenin diğer birimlerle ilişkilendirilmesi.

Fikri Sinai Mülkiyet Hakları

GÖREV TARİFİ: Buluşların değerlendirilmesi, başvuru süreç takibi, sözleşme yönetimi ve lisanslama hizmetleri konularında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi doğrultusunda hizmet sunmak.
Birim Başkanı : 
Birim Uzmanı : 
Birim Uzmanı : 
ÇALIŞMA ALANLARI
Sanayicilere, akademisyenlere, girişimcilere ve öğrencilere patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım konularında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme eğitimleri vermek. Buluşların değerlendirilmesi ve lisanslama hizmetleri konularında destek vermek. Buluşlar için ticarileştirme faaliyetleri kapsamında pazar araştırması, patent ve faydalı model değerlendirmesi konularında mevzuatta belirtilen hizmetleri sunmak.

 

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI BİRİMİ tarafından verilen hizmetler:

·    Üniversitemiz içinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) yönetimi ve lisanslama konularında bilinç oluşturmak amacıyla eğitimler düzenlenmesi.

·    Üniversitemizde üretilen teknolojinin/ürünün FSMH’nin korunması ve ticarileştirme aşamalarında hizmet verilmesi.

·    Üniversitemizde FSMH konusunda yapılan tüm eski, güncel ve gelecek çalışmaların tek bir merkezde toplanarak takip edilmesi ve düzenli olarak güncellenmesi.

·    DPÜ’ deki girişimcilere, fikirlerinin koruma kapsamlarının belirlenmesi ve ticarileştirme faaliyetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması noktasında destek verilmesi.

·    DPÜ’nün sanayi ile geliştirdiği ortak projelerin sözleşmeleri, genel işbirliği protokolleri kapsamında fikri mülkiyet konuları ile ilgili olarak hizmet verilmesi.

·       Buluşların sanayiye lisanslanabilmesi amacıyla teklif oluşturulması, sanayi kuruluşlarıyla görüşmeler yaparak teklif sunma gibi hizmetler verilmesi.

Üniversite Sanayi İş Birliği

GÖREV TARİFİ: Fikir aşamasındaki projelerin veya ar-ge çalışmalarının sanayiye yönlendirilmesi, sanayinin ihtiyaçlarının uzman akademisyenlere aktarılıp projelendirilmesi konularında hizmet sunmak. Proje hazırlama konularında eğitimler vermek ve proje hazırlama alt yapısını oluşturmak, Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda danışmanlık ve mentörlük  hizmeti vermek.
Birim Başkanı : 
Birim Uzmanı : 
Birim Uzmanı : 
ÇALIŞMA ALANLARI

Üniversite ile iş dünyası arasında katalizör görevi görerek, iş dünyasının rekabetçilik seviyesinin arttırılması, bölgesel ve ulusal kalkınmayı sağlamak üzere üniversitede üretilen bilginin sanayide kullanılması, sanayide yaşanan problemlere çözümler üretilmesi konularında hizmet vermek. Üniversite-sanayi işbirliği aşamasında sözleşme yönetimi, hukuki danışmanlık, mali konuların takibi, idari süreçlerin yönetimi, sektörel organizasyonlar ile akademisyen ve sanayicilerin buluşması konularında hizmet vermek. Üniversite sanayi işbirliği ile ilgili tüm hizmetlerde İLTEM, Üniversite Laboratuvarları, Fakülte ve Yüksekokullar ve Enstitüler ve Araştırma Merkezleri ile koordineli olarak çalışmak.

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ tarafından verilen hizmetler:

·      Proje hazırlama konularında eğitimler verilmesi ve proje hazırlama alt yapısının oluşturulması.

·      Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda danışmanlık ve mentörlük  hizmeti verilmesi.

·      Fikir aşamasındaki projelerin veya ar-ge çalışmalarının doğru ve hızlı bir şekilde sanayiye yönlendirilmesi.

·      Sanayicileri konusunda uzman akademisyenlerle buluşturarak ihtiyaçları olan projelerin, öz kaynak ya da fon destekleriyle gerçekleştirilmesi.

·      İşbirliği aşamasında proje teklif dosyasının hazırlaması, sözleşme yönetimi, hukuki danışmanlık, mali konuların takibi ve idari süreçlerin yönetimi konularında destek verilmesi.

·      Sektörel organizasyonlar ile akademisyen ve sanayicilerin bir araya getirilmesi.

·    Güncel akademisyen- sanayici işbirliği çağrılarının takibi ve duyurulması.

·       Güncel DPÜ Laboratuvar ve Test/Analiz Envanterinin oluşturulması ve duyurulması.

Bilgilendirme ve Eğitim

GÖREV TARİFİ: DPÜ-TTO AŞ birimleri ile birlikte birimlerde verilen hizmetlerin   tanıtımını yapmak, bilgilendirme dokümanları hazırlamak,  konferans, seminer, eğitim etkinlikleri organize etmek ayrıca ar-ge ve yenilikçilik çalışmalarında sanayiye doğrudan katkısı olacak konularda sertifikalı eğitim kursları düzenlemek.
Birim Başkanı : 
Birim Uzmanı : 
Birim Uzmanı : 
ÇALIŞMA ALANLARI
DPÜ-TTO AŞ birimlerinde verilen hizmetlerin tanıtımını yapmak, bilgilendirme toplantıları yapmak, bilgilendirme dokümanları hazırlamak. DPÜ-TTO AŞ birimleri ile birlikte ulusal ve uluslararası destek programları ile ilgili, üniversite-sanayi işbirliği ile ilgili,  patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım ile ilgili,  girişimcilik ve şirketleşme ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler organize etmek. Ar-ge ve yenilikçilik çalışmalarına doğrudan katkısı olan sertifikalı eğitim kursları düzenlemek.

BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM BİRİMİ tarafından verilen hizmetler:

·      DPÜ-TTO AŞ birimlerinde verilen hizmetlerin tanıtılması, bilgilendirme dokümanlarının hazırlanması.

·      Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarının duyurulması.

·      Akademi ve sanayi dünyasının bir araya geldiği sektörel etkinliklerin duyurulması.

·    Güncel akademisyen – sanayici işbirliği çağrılarının duyurulması.

·    Fikri ve Sanayi Mülkiyet Hakları konularında düzenlenen etkinliklerin duyurulması.

·    Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için düzenlenen etkinliklerin duyurulması.

·    Sanayi ile ortak olarak DPÜ-TTO AŞ’nin ilgi alanına giren konularda çeşitli eğitim, konferans, bilgilendirme etkinliklerinin organize edilmesi ve duyurulması.

·      Ar-ge ve yenilikçilik odaklı Sertifikalı Eğitim Kursları düzenlenmesi.

·    Güncel DPÜ Laboratuvar ve Test/Analiz Envanterinin duyurulması.

Girişimcilik ve Şirketleşme

GÖREV TARİFİ: Yenilikçi fikir veya rekabetçi yöntem içeren bir buluşun ticari değeri olan bir ürüne çevrilmesi ve ticarileştirilmesi konularında destek hizmetleri sunmak.
Birim Başkanı : 
Birim Uzmanı : 
Birim Uzmanı : 
ÇALIŞMA ALANLARI

Türkiye’de girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve Türkiye ekonomisi için yüksek katma değer oluşturacak projeler oluşturmak amaçlı her seviyedeki girişime destek vermek. Genç girişimcilerin ön kuluçka ve kuluçka hizmetlerine kavuşmaları ve akademik şirketlerin kurulması ve desteklenmesi için hizmet vermek. TÜBİTAK 1512 Teknogirişim programından faydalanmak isteyen girişimcilere destek vermek.

GİRİŞİMCİLİK VE ŞİRKETLEŞME BİRİMİ tarafından verilen hizmetler:

·    Teknoloji tabanlı projeler geliştirilmesi ve projelerin ticarileştirilmesi için destek sağlanması.

·    DPÜ akademisyen ve öğrencilerinin girişimcilik konusunda bilgi sahibi olmalarının sağlanması, üniversitemizde girişimcilik kültürünün arttırılması ve yaygınlaştırılması konularında etkinlikler düzenlenmesi.

·    Girişimcilere girişimlerini gerçekleyebilecekleri program, platform ve fiziksel altyapının sağlanması.

·    Girişimcilerin teknoloji tabanlı projelerini en iyi şekilde geliştirebilmeleri için danışmanlık hizmetleri sunulması.

·      Girişimcilerin projelerinin ticarileşebilmesi için fon ve çekirdek sermayeye erişim imkânları sunulması, start-up ve/veya spin-off şirketler kurulmasına yardımcı olunması.

·      Üniversitemiz bünyesinde girişimcilikle ilgili birimlerle işbirliğinin sağlanması.

  • İş fikri yarışmaları
  • Yatırım fonları
  • Şirketleşme
Hakkımızda

İşinizi Yaparken
Destekler ve Uzman kişilerden yardım alın

3 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin hedefi üniversite ve sanayi işbirliğindeki çalışma alanlarını daha da genişletmek ve verilen hizmetleri geliştirmektir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, kuruluşundan bugüne dinamik öğretim üyesi kadrolarıyla çevre sanayinin bilimsel ve teknolojik ihtiyaçlarına yanıt vermiş, döner sermaye hizmetleri, Sürekli Eğitim Merkezi, İleri Teknolojiler Merkezi ve Kütahya Tasarım Teknokent A.Ş. gibi birimler aracılığıyla üretilen bilgiyi ticarileştirmiş ve proje yönetim kültürünü geliştirmiştir. Ayrıca, 2016 ve 2017’de çevre sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yaparak sekiz Ar-Ge Merkezi ve üç Tasarım Merkezi kurmuştur.

KutahyaTTO
Etkinliklerimiz

Son Etkiliklerimizden Haberdar Olun

Kütahya Teknoloji Transfer Ofisi olarak düzenlenen program ve etkinliklerle öğrencilerden iş dünyasına kadar, işini büyütmek ve projesini geliştirmek isteyen herkesin yanındayız.